AVÍS LEGAL

Inici » Avís legal

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la plataforma electrònica https://www.feate.org (d’ara endavant, “el web”), que la Federació d’Entitats d’atenció a l’Envelliment posa a la disposició de les persones usuàries d’internet interessades en la seva activitat, serveis i continguts.

La Federació d’Entitats d’atenció a l’Envelliment (d’ara endavant, “FEATE”) és la federació que des del 1991 representa i defensa els interessos de les entiats sense ànim de lucre que atenen l’envelliment.

En compliment de l’establert a la LSSICE, l’informem que la titularitat d’aquesta web pertany a la FEATE, amb domicili a carrer Pere Vergés, 1, planta 11, despatx 3, Barcelona 08020, de Barcelona, amb CIF núm. G59784918.

Condicions d’ús del web

L’accés i navegació per aquest web és gratuït. La utilització d’aquest web li atorgarà la condició de persona usuària i implicarà la seva acceptació a les disposicions incloses en el present Avís legal en la versió publicada per la FEATE en el moment en què vostè visiti la nostra pàgina web.

Si vostè no està d’acord amb les presents condicions generals d’ús del nostra pàgina web o decideix no acceptar-les, haurà d’abstenir-se d’accedir a la mateixa o utilitzar-la. Tanmateix, certes funcionalitats ofertes a través de la nostra web podran, al seu torn, estar sotmeses a condicions particulars d’ús que, segons el cas, substituiran, completaran o modificaran les presents condicions generals. Per tant, vostè ha de llegir atentament i acceptar les corresponents condicions particulars de cadascuna d’elles abans de procedir a la seva utilització.

La FEATE es reserva el dret d’alterar de forma unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, el disseny, presentació i/o configuració del web, així com parteix o tots els seus serveis o funcionalitats, per la qual cosa li recomanem que cada vegada que utilitzi el nostre web llegeixi atentament aquestes condicions d’úss i utilització del web ja que aquestes podran sofrir modificacions.

Obligacions de la persona usuària

Vostè accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització del nostre web i de tots els seus continguts es du a terme sota la seva exclusiva responsabilitat. En conseqüència, vostè es compromet a fer un ús diligent del mateix i de tots els seus continguts amb total subjecció a la llei, la moral, els bons costums i al present Avís legal així com a tots els seus termes i condicions, ja siguin generals o particulars, i es compromet a mantenir el degut respecte a les altres persones usuàries.

Vostè renuncia expressament a utilitzar qualsevol material, informació, contingut o referenciat a través del nostre web amb finalitats il·lícites o expressament prohibides en aquest Avís legal, que resultin contràries als drets i interessos de la FEATE, dels seus membres així com de terceres persones o entitats, responent enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir tals obligacions.

D’altra banda, tota la informació que vostè decideixi facilitar-nos a través dels oportuns formularis interactius de recollida de dades, haurà de ser veraç i actualitzada. En aquest sentit, vostè garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que ens comuniqui necessàries per a la subscripció dels nostres serveis. Vostè serà l’única persona responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi així com dels danys o perjudicis que amb les mateixes pogués causar tant a la FEATE com a tercers.

La persona usuària que incompleixi de manera intencionada o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi a la FEATE o a tercers.

Exclusió de garanties i responsabilitats

Els continguts publicats al nostre web tenen caràcter informatiu i divulgatiu. En aquest sentit, la FEATE realitza els seus millors esforços per oferir-li tota la informació de forma precisa i actualitzada. Malgrat l’anterior, la FEATE no pot garantir la veracitat i fiabilitat de tots els seus continguts i, en conseqüència, no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’ns a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat així com a l’existència d’errors o omissions en les informacions contingudes en el web o unes altres a les quals es pogués accedir a través d’aquest.

La FEATE no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del nostre web i, en conseqüència, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat en el funcionament de la mateixa. Tampoc garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de la persona usuària o de tercers, declinant tota responsabilitat pels danys informàtics o d’un altre tipus que pogués ocasionar a la persona usuària visitant en l’accés als continguts del web.

La FEATE posa a la disposició de les persones usuàries dispostius tècnics d’enllaç com a links o banners, entre uns i altres, amb la finalitat de facilitar la cerca o accés a la informació disponible a internet i, especialment, sobre les nostres entiats sòciess així com de les seves diferents activitats. Aquests enllaços poden conduir a altres llocs web gestionats per tercers, sobre els quals la FEATE no exerceix cap tipus de control, ni assumeix cap deure o compromís de verificar o vigilar els seus continguts.

La incorporació d’un enllaç al web no es pot considerar una recomanació a les persones usuàries perquè procedeixin a la seva utilització, per la qual cosa la decisió d’utilitzar-los serà sempre responsabilitat de la persona. En conseqüència, la FEATE exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin deure’s als serveis prestats per tercers a través del nostre web.

La FEATE es compromet únicament a suprimir del web, com més aviat millor, les informacions, continguts o serveis dels quals tingui notícia que no es corresponguin amb la realitat, siguin il·legals, puguin induir a error o causar un dany a la persona usuària.

Drets de propietat industrial i intel·lectual

Aquest web així com la seva presentació, nom de domini, continguts i, especialment, tots els seus dissenys, arxius de text, àudio o vídeo, articles, gràfics, bases de dades, fotografies, logos, icones, codi font, noms comercials, marques, signes distintius, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial són titularitat de la FETAE o de tercers, els quals han autoritzat degudament la seva inclusió al nostre web, tenint en tot cas la FEATE els permisos necessaris per a la seva utilització.

La posada a disposició de la persona usuària de les imatges, dibuixos, logos, marques, signes distintius, arxius de qualsevol índole i programari del web titularitat de la FEATE, les seves entitats associades o proveïdores de continguts no implica, en cap cas, la ecessió de la seva titularitat o la concessió de cap dret de propietat industrial o intel·lectual a favor de la persona usuària, tret que s’indiqui expressament el contrari.

Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a la disposició del públic, i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació. L’ús no autoritzat dels materials i informació continguda en el web poden suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d’altres normatives aplicables. La FEATE es reserva, en conseqüència, el dret de reclamar judicialment qualsevol infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

El present Avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa que pogués derivar-se de l’existència, accés, utilització o contingut del present Avís legal, o del nostre web, les persones interessades se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.